Συνεδριάζει την Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις  του άρθρου 67 του Ν. 4830/21, την υπ΄αριθ. Δ1.α/Γ.Π.οικ. 20354/08.04.2022 (ΦΕΚ 1724/09.04.2022 τεύχος Β’), ΚΥΑ,  τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020, 643/69472/24.09.2021 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 20 Απριλίου 2022, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών του Δήμου Λευκάδας, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ».         
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης Βραχείας Διαχείρισης Συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών του Δήμου Λευκάδας, με κωδική ονομασία «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Αντιδήμαρχος                                                                                                   

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
Εισηγητής: Αναστάσιος, Γαζής Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 63/2022 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Αναστάσιος, Γαζής Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση αμοιβής  της δικηγόρου Λευκάδας Αικατερίνης Λούβρου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 63/2022 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητής: Αναστάσιος, Γαζής Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με τη νέα εγγραφή νηπίου από την Ουκρανία στoν Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2021-2022 για κοινωνικούς λόγους.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος                                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο :  Απόφαση Δ.Σ για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας ως συνδιοργανωτή στις εκδηλώσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων και Συλλόγων και επιχορήγησή τους για το έτος 2022.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ