Συνεδριάζει τη Δευτέρα 16 Απριλίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε ναπροσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Απόλπαινας για την παράκαμψη του δημοτικού δρόμου Απόλπαινας – Τσουκαλάδων  στη θέση «ΝΤΑΜΑΡΙ» λόγω κατολισθήσεων.
Εισηγητές : Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τροποποίηση άρθρου, του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Λευκάδας και Μεγανησίου που αφορά στην υδροδότηση του Δήμου Μεγανησίου (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/2018 απόφαση Δ.Σ.)
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ   4ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», αναδόχου εταιρείας Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  για επεκτάσεις δικτύου  Φ.Ο.Π. στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ’
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ.για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης με τίτλο : ‘ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ’ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» (κωδικός πρόσκλησης ΙΟΝ55).
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος                                                                 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 163 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10 σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ.  για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ.  81/18 απόφαση Ο.Ε.).

Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αν. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομ. Υπηρεσιών
Γαζή Ιωάννα, Υπάλ. Τμ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.
Απόστολος Ρούσας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

Η Αντιπρόεδρος
Γρηγόρη Ασπασία