Επείγουσα συνεδρίαση την Τετάρτη 14 Μαρτίου του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Πρόσκληση Κατεπείγουσας  Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

ΘEMA  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για την άμεση διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών στον δημοτικό  δρόμο Λευκάδας – Τσουκαλάδων στο τμήμα από την Απόλπαινα ως την Ι.Μ. Φανερωμένης, λόγω επικινδυνότητας του δρόμου από κατολίσθηση στη θέση «Νταμάρι».
Εισηγητές:  Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για ανακατανομή Κ.Α.Ε. 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

για το 1ο θέμα εξαιτίας  της επικινδυνότητας του δρόμου λόγω της κατολίσθησης και προς αποφυγή ατυχημάτων απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διακοπή της κυκλοφορίας, 

για το 2ο θέμα είναι απαραίτητη η ανακατανομή  Κ.Α.Ε. της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018, προκειμένου να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτική Ελλάδας και Ιονίου για να υλοποιηθεί το  Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 του Δήμου καθώς επίσης και για να  γίνουν άμεσα οι πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών που εκκρεμούν.

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος