Συνεδριάζει την Τετάρτη 19 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

Συνεδριάζει κεκλεισμέμων των θυρών, την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020, στις 12.00 το μεσημέρι στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτων θέμετα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Λευκάδας, έτους 2021
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλό, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 8204/03-06-2020 διακήρυξης και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/μενη Τμ. Πρ/σμού Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το έργο με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» που διεξάγεται με τους όρους της υπ. αριθμ. 13008/31-07-2020 διακύρηξης και ανάδειξη προσωριμού αναδόχου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/μενη Τμ. Πρ/σμού Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΑ 2020-2021 που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 12783/29-07-2020 διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/μενη Τμ. Πρ/σμού Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ. 10660/30-06-2020 σύμβασης παροχής υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 10-08-2020 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος, της υπ. αριθμ. 12785/29-07-2020 (ΑΔΑΜ:20proc007116932) διακήρυξης.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντόστρωση δρόμου Φτέρης» προϋπολογισμού 52,000,00€.
Εισηγητές:
Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «ΑΣΓΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» ανάδοχου ΚΟΡΑΛΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ