Μέτρα ανακούφισης δημοτών και επιχειρήσεων από τον Δήμο Λευκάδας

Ο Δήμος Λευκάδας στα πλαίσια των μέτρων για την ανακούφιση και στήριξη δημοτών και επιχειρήσεων που πλήττονται λόγω COVID – 19 αποφάσισε σειρά μέτρων τα οποία είναι τα παρακάτω:

1) Απαλλαγή καταβολής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων (περίπτ. β` της παρ. 1 του άρθρου1 του ν. 339/ 1976, όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β` του άρθρου 3 του ν. 658/1977, την παρ.6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989, το εδάφιο α` του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 και το άρθρο 62 του Ν. 4483/2017, όπως ισχύει) των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων.

2) Απαλλαγή καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% (άρθρο 1 του Ν. 339/1976,όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1080/1980, και τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93) σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) για το διάστημα των περιοριστικών όρων λειτουργίας τους

3) Απαλλαγή στα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης (ανταποδοτικά) στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που ανέστειλαν την λειτουργίας τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

4) Απαλλαγή στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανταποδοτικά) που εισπράττονται από ΔΕΗ και Ιδιωτικούς Παρόχους στα καταστήματα που διέκοψαν την λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 37 της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ68Α)

5) Μείωση καταβολής ενοικίου, κατά 40%, σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις ή καταστήματα που σταμάτησαν τη λειτουργίας τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ949/Β’/21-03-2020)

6) Παράταση της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών έως 30-06-2020

7) Απαλλαγή καταβολής διδάκτρων (τροφεία) στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

8) Απαλλαγή τόκων και προσαυξήσεων οφειλόμενων ποσών προς το Δήμο μας μέχρι 30-06-2020

9) Απαλλαγή καταβολής της οικονομικής συμμετοχής στα αθλητικά προγράμματα του Δήμου

10) Απαλλαγή των τελών κοιμητηρίου, καθώς ταφής και ψυκτικού θαλάμου

11) Αναστολή προγραμματισμένων λόγω οφειλών διακοπών ύδρευσης

12) Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον αντίστοιχο ΚΑΔ που αναφέρεται στην λίστα της υπ. αρ. Α/1053/20-03-2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 949/Β’/21-03-2020).

13) Αναστολή της είσπραξης του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού σε ομάδες δημοτών, για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί. Εννοούμε δικαιούχους τους επιδόματος των 800 € και σε όσους έχουν υποστεί μονομερώς μείωση κατά το ήμισυ του χρόνου εργασίας τους και επομένως και των αποδοχών τους, καθώς επίσης στους ανέργους και στους δικαιούχους ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, με πρόβλεψη πιθανής απομείωσης των σχετικών ποσών μετά τη εξέταση των ορίων ανοχής του πρ/σμού μας και του χρονικού διαστήματος εφαρμογής των μέτρων.

Τα ανωτέρω θα αφορούν όλους τους ΚΑΔ που θα συμπεριληφθούν από τα αρμόδια υπουργεία, στις επικαιροποιημένες λίστες.

Τα παραπάνω μέτρα ενισχυτικά των πρωτοβουλιών που ελήφθησαν τόσο από την Πρόνοια και την ΔΕΠΟΚΑΛ για την βοήθεια συνδημοτών μας που έχουν ανάγκη στήριξης.

Από τον Δήμο Λευκάδας