100 θέσεις κατάρτισης για Ανέργους στη Λευκάδα από το ΚΕΚ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

 

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 100 Ανέργων στην Π.Ε. Λευκάδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Ιονίων Νήσων, πρόκειται να υλοποιήσει το Περιφερειακό ΚΕΚ, πάνω στα θεματικά αντικείμενα: Στέλεχος Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων (25 θέσεις), Υπάλληλος Υποδοχής / Εξυπηρέτησης Πελατών Ξενοδοχείου (50 θέσεις) και Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου (25 θέσεις).

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης θα είναι 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση), σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ παράλληλα, θα γίνεται Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με στόχο την καταγραφή, διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών των δικαιούχων ανέργων και κατ’ επέκταση την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

Οι συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος και θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 1.500 ευρώ μικτά.

Δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα έχουν Άνεργοι 15-29 ετών και Μακροχρόνια Άνεργοι 29-55 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, θα πρέπει:

 1. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΚ: http://www.ionian-training.gr/ και
 2. να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους:
  • είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Καμάρα Αμπελοκήπων, 29100, Ζάκυνθος
  • είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιφερειακού ΚΕΚ nelez@otenet.gr.

 

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από Επιτροπή, που θα ορίσει το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου, με βάσει αντικειμενικά κριτήρια, που αφορούν:

 • Χρόνο παραμονής στην ανεργία
 • Εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό)
 • Οικογενειακή κατάσταση (αριθμός προστατευόμενων μελών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών)
 • Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
 • Ύπαρξη προστατευόμενου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.
 • Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω.
 • Μέλη νοικοκυριών, που δεν εργάζεται κανείς.

 

Τα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης Ανέργων υλοποιούνται στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Ιονίων Νήσων 2014-2020 και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 05 «Κοινωνική Ένταξη Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων» και της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και ενίσχυση της απασχολησιμότητας ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό».

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.ionian-training.gr/