Επείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας σήμερα Πέμπτη 11 Οκτωβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  11 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για  υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ66) στον Άξονα Προτεραιότητας 2  «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους», για την υλοποίησης της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  και για τα δύο θέματα διότι:

Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης στην υπ΄αριθ. 1677/2018 (ΑΔΑ ΨΗΨΜ7ΛΕ-ΨΣΒ) πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020  έχει οριστεί η 15η Οκτωβρίου 2018,  ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ήδη κατατεθεί και πρωτοκολληθεί στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Κέρκυρα η σχετική αίτηση υποβολής.

Προϋπόθεση για την υποβολή της πρότασης ήταν η περιβαλλοντική αδειοδότηση η οποία τελικά θα δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος  της οικείας Περιφέρειας με χρήση Π.Π.Δ. και για την οποία ενημερωθήκαμε 10-10-2018.

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος