Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Απριλίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   26 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 145/17 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 12 παρ.14 του Ν. 4071/12, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015, έτους 2017.
Εισηγητής: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Δ/κών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 27/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην 1η αναμόρφωση πρ/σμού, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για το έργο «Επισκευή – συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Λευκάδας Ν. Λευκάδας».
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ», προϋπολογισμού 114.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του  έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.500,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:
  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΓΑΝΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΦΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο «Εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στη Πόλη της Λευκάδας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για Απόφαση για έγκριση υποβολής πρότασης πράξης µε τίτλο «Καθορισμός ζωνών επικινδυνότητας καταπτώσεων στην Δυτική Λευκάδα» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λευκάδας για το υπόλοιπο διάστημα  της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.
Εισηγητής: Γκογκάκης Γρηγόρης, Πρόεδρος Δ.Σ

ΘΕΜΑ 11ο:
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την αντικατάσταση εκπροσώπων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Λευκάδας στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, έτους 2016.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινόχρηστου, στην εκτός σχεδίου περιοχή Συββότων στην ειδική θέση «Πλατύ Χωράφι» της Τ.Κ. Ευγήρου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 132 εντός σχεδίου πόλεως στη Δ.Κ. Νυδριού.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. προκειμένου να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκάδας η συνδιοργάνωση των αγώνων «LEFKADA SUMMER CAMP & INTERNATIONAL STYLES KARATE CUP 2017» και υποβολή αιτήματος στον Αν/τή Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών».
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του  έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ  ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 43.118,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Χρ. Τσάμη ΕΔΕ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για επιβολή προστίμου βάσει του άρθρου 8 του Ν. 2946/2001 για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση σε μεταλλική κατασκευή, στον κεντρικό δρόμο του οικισμού Νικιάνας Δ.Ε. Λευκάδας, χωρίς άδεια βάσει του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. περί:  (α) έγκρισης τουριστικής προβολής του Δήμου με διαφημιστική ολοσέλιδη καταχώρηση στο εβδομαδιαίο ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ της εφ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ στο αφιέρωμα ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ στις 25-06-2017  και ολοσέλιδη καταχώριση στις εκδόσεις GREECE IS ATHENS SUMMER-Mάιος 2017 και (β) έγκριση και διάθεση σχετικής πίστωσης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  (σχετ. η υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφαση  Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Η Αντιπρόεδρος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία