Ολιστική διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου Λευκάδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός: «Μια μεγάλη και αναγκαία παρέμβαση για την ολιστική διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου Λευκάδας, π/υ 10.295.300,00€».

Εγκρίθηκε την Τετάρτη 22/12/2021, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», στον άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘ. 2.000-15.000 ι.π.) ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 14.29.14.17 A/A ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3340.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η μελέτη για το έργο «Εκσυγχρονισμός εγκατάστασης και έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ΕΕΛ Λευκάδας», π/υ 4.302.800,00€, που αποτελεί το 1ο υποέργο της Πράξης «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων Δήμου Λευκάδας», καθώς και η μελέτη του 2ου υποέργου: «Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Λευκάδας-Νυδριού και Βασιλικής», π/υ 5.797.154,05€.

Οι μελέτες προβλέπουν τις κάτωθι εργασίες:

Α. Εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος βιολογικού καθαρισμού της πόλης της Λευκάδας. Συγκεκριμένα, θα καταγραφεί και θα γίνει περιγραφή της συνολικής υφιστάμενης εγκατάστασης, με επισήμανση του εξοπλισμού που θα συντηρηθεί και αυτού που θα αντικατασταθεί, ώστε να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός της υπάρχουσας ΕΕΛ. Πέραν της συντήρησης του υφιστάμενου ή της εγκατάστασης νέου εξοπλισμού, θα εκτελεσθούν όλες οι εργασίες, (πχ καθαρισμός εμφράξεων σε σωλήνες και δεξαμενές), ώστε όλες οι μονάδες της εγκατάστασης να αποδοθούν σε πλήρη λειτουργία.

Β. Κατασκευή του καταθλιπτικού αγωγού των επεξεργασμένων υγρών προϊόντων από τον βιολογικό καθαρισμό έως την εγκεκριμένη θέση εκβολής του, στο ακρωτήριο “Γυράπετρα¨. Συγκεκριμένα, ο απαγωγός λυμάτων από τις Ε.Ε.Λ. μέχρι το ακρωτήριο Γυράπετρα, τόσο στο χερσαίο όσο και στο υποθαλάσσιο τμήμα του, με τα ανάλογα φρεάτια εξαερισμού και καθαρισμού, και τα λοιπά μικροτεχνικά έργα, καθώς και το πέρας του σε κατάλληλο βάθος μαζί με το αντίστοιχο διαχυτήρα.

Γ. Οριστική Μελέτη αποχέτευσης των Βαρδανίων, Περιβολίων-Δορυφόρου πόλης Λευκάδας, Φρυνίου, Νυδριού-Μεγάλου Αυλακίου και Βασιλικής-Πόντης.

Συγκεκριμένα:

1) Τα λύματα του σχεδίου πόλεως Βαρδανίων θα συγκεντρώνονται στο υφιστάμενο κεντρικό αντλιοστάσιο Αγίου Αντωνίου και κατόπιν στον βιολογικό καθαρισμό. Τα λύματα του σχεδίου πόλεως Περιβολίων-Δορυφόρου, αλλά και μέρος του νοτιοανατολικού τμήματος της πόλης θα οδηγούνται στο νέο αντλιοστάσιο Περιβολίων και με καταθλιπτικό αγωγό στον βιολογικό καθαρισμό.

2) Συμπληρώνεται το υπάρχον ημιτελές δίκτυο αποχέτευσης του Φρυνίου, όπου τα λύματα θα οδηγούνται πλέον στον βιολογικό καθαρισμό της πόλης, δια της περιφερειακής οδού Φιλοσόφων και της οδού Πεφανερωμένης.

3) Συμπληρώνονται τα δίκτυα στα σχέδια πόλεων Νυδριού-Μεγάλου Αυλακιού και Βασιλικής-Πόντης, όπου υπάρχουν διανοιγμένοι δρόμοι και όπου είναι δυνατή η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης λόγω της ήδη εφαρμοσμένης, έστω και προσεγγιστικά ή μη, υψομετρικής τους μελέτης. Στην Βασιλική απαιτείται και η κατασκευή αντλιοστασίου.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της διαχείρισης των αστικών λυμάτων με σεβασμό στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία, λαμβάνοντας υπόψιν παραμέτρους όπως, πληθυσμιακό ισοδύναμο, οικιστική πυκνότητα, το ευαίσθητο οικοσύστημα και την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ