Μόνο τα ξενοδοχεία με αειφόρες πρακτικές θα μπορούν να χρηματοδοτούνται στο μέλλον

Η αειφόρα διάσταση ενός ξενοδοχείου θα αποτελεί στο μέλλον όλο και πιο συχνά καθοριστικό παράγοντα για την χρηματοδότηση και πίστωσή του.

Οι φορείς χρηματοδότησης και οι τράπεζες στην Ευρώπη θα απαιτούν τα αποκαλούμενα «ESG report» (Environment, Social και Governance) για την αξιολόγηση μιας εταιρίας. Οι εκθέσεις αυτές θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς η εταιρία προστατεύει (ή επιβαρύνει) τη φύση, τι προσφέρει στους εργαζομένους της και πώς συνδέεται με τον προορισμό.

Επομένως, προκειμένου τα ξενοδοχεία να διασφαλίσουν την επιτυχία τους μακροπρόθεσμα, χρειάζεται να αναπτύξουν μια αειφόρα στρατηγική που συμπεριλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές ESG, επισημαίνει η εταιρία συμβούλων διοίκησης επιχειρήσεων στη Βιέννη, Prodinger Tourismusberatung.

Μάλιστα, στην περίπτωση των νεόδμητων Ευρωπαϊκών ξενοδοχείων, οι πλευρές της αειφορίας ήδη παίζουν σημαντικό ρόλο.

Πριν την έλευση του ερχόμενου χειμώνα, κάθε ξενοδοχείο συνίσταται να προβεί σε εξοικονόμηση κόστους, ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό, το αέριο και το πετρέλαιο, προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση και τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Τέτοια μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους προορισμούς. Ωστόσο, σε επίπεδο εταιρικής διαχείρισης, η πιστοποίηση της αειφορίας με την αξιοποίηση αριθμών-κλειδιά δεν έχει ακόμη καθιερωθεί.

Οι αναφορές και οι μετρήσεις ESG που χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς πρέπει επομένως να δείχνουν πόσο βιώσιμη είναι η εταιρεία. Το στοιχείο του περιβάλλοντος αφορά πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των απορριμμάτων και τη διαχείριση νερού. Αυτές οι δραστηριότητες στο ξενοδοχείο πρέπει να υποστηρίζονται με δείκτες και συγκρίσεις βιομηχανίας υψηλής ποιότητας. Το Κοινωνικό σκέλος περιλαμβάνει τις εταιρικές πολιτικές για την υγεία και την ευημερία, τη διαφορετικότητα και τις αμοιβές και τις δίκαιες εργασιακές πρακτικές και η Διακυβέρνηση αναφέρεται στην ενσωμάτωση μιας τουριστικής επιχείρησης στον προορισμό.

Οι επιχειρηματίες συνήθως γνωρίζουν αριθμούς και δεδομένα που αφορούν την οικονομική πλευρά της επιχείρησής τους και την τιμολόγηση. Αυτό αναμένεται να αλλάξει στο μέλλον, καθώς θα απαιτείται η καταγραφή δεδομένων και αποδείξεων για τα ακόλουθα…

– Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξία του ξενοδοχείου και της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου, η συμμόρφωση με τα πρότυπα ESG θα είναι υποχρεωτική.

-Στο μέλλον, οι τράπεζες θα υποχρεωθούν βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λαμβάνουν υπόψη τα δεδομένα ESG κατά τη χορήγηση δανείων.

-Κατά την αγορά ή την πώληση ξενοδοχείων ή τη χρηματοδότηση, ο έλεγχος ESG γίνεται ήδη συστηματικά για πολλούς επενδυτές και τράπεζες στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου.

-Για τους επενδυτές, οι οικολογικοί παράγοντες είναι πλέον εξίσου σημαντικοί με τους οικονομικούς λόγω της ταξινόμησης της ΕΕ και της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης.

-Στο μέλλον, οι φορείς χρηματοδότησης θα ελέγχουν εάν το ξενοδοχείο ή τα μέτρα μετατροπής πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας ESG. Σε περίπτωση αμφιβολίας, το ξενοδοχείο δεν θα μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί τόσο εύκολα. Στο μέλλον, η βιωσιμότητα μιας εταιρείας θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας για το εαν θα λάβει δανεισμό.

– Όσον αφορά τα βασικά μεγέθη ESG που ζητούνται στο μέλλον, δεν υπάρχει ακόμη εμφανής ομοιομορφία στην αγορά. Ποια βασικά στοιχεία (π.χ. αποτύπωμα CO² ανά επισκέπτη / κόστος ενέργειας ανά διανυκτέρευση / κατανάλωση νερού ανά κρεβάτι κ.λπ.) θα επικρατήσουν στο μέλλον ή θα απαιτηθούν από τις τράπεζες δεν έχει ακόμη καθοριστεί με ακρίβεια.

Για το σκοπό αυτό, στην περίπτωση της Αυστρίας, τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί σχετική διαδικασία υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Οικονομίας και της Αυστριακής Τράπεζας Ελέγχου. Ένα είναι βέβαιο, ότι θα υπάρχουν ενιαία βασικά στοιχεία ESG στο μέλλον και ότι αυτά θα ορίζονται επακριβώς στο πρότυπο STAHR (πρότυπο για τη λογιστική για ξενοδοχεία και εστιατόρια).

-Οι ξενοδόχοι, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών ακινήτων, οι φορείς εκμετάλλευσης, οι τράπεζες χρηματοδότησης και οι χρηματοδοτικοί φορείς πρέπει να ενεργούν συντονισμένα και να επικοινωνούν με διαφάνεια μεταξύ τους.

-Οι εταιρείες πρέπει να επιδιώκουν να γίνουν πιο βιώσιμες σε συνεχή βάση, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις των επισκεπτών.

Κείμενο: Χριστίνα Λαϊνοπούλου

πηγή