Ανακοίνωση του Δήμου Λευκάδας για τα ανεπιτήρητα ζώα

Ο Δήμος Λευκάδας προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση εργασίας «περισυλλογή και σταυλισμός ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων» των δημοτικών ενοτήτων Δήμου Λευκάδας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το χρόνιο πρόβλημα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών κυρίως).

Η σύναψη της σύμβασης θα αφορά στο έτος 2017  και θα γίνει με απευθείας ανάθεση Δημάρχου.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τα παρακάτω.

  1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει εμπειρία στη διαχείριση των παραγωγικών ζώων, συνεργείο περισυλλογής και σταυλική εγκατάσταση (ιδιωτική ή μισθωμένη).
  2. Για κάθε μετάβαση στα όρια του Δήμου, που θα αφορά στην περισυλλογή και μεταφορά των ανεπιτήρητων ζώων από τα δημοτικά διαμερίσματα στις εγκαταστάσεις του, θα λαμβάνει το ποσό των διακοσίων (200,00) €.
  3. Για κάθε ζώο που θα περισυλλέγει θα λαμβάνει το ποσό των είκοσι (20,00) € ημερησίως για τα βοοειδή και δέκα (10) € ημερησίως για τα προβατοειδή, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, για τον σταυλισμό και την εκτροφή του.
  4. Μετά την παρέλευση των δέκα (10) ημερών που προβλέπονται σύμφωνα με την νομοθεσία και εφόσον δεν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης των ανεπιτήρητων ζώων, τα ζώα θα οδηγούνται προς εκποίηση ή σφαγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 2/3 (66,66%) της αξίας των ζώων (σε χρήματα ή σε κρέας αντιστοίχως) θα λαμβάνει ο Δήμος και το 1/3 (33,33%) ο ανάδοχος.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλλουν την προσφορά τους , σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη : Προσφορά για υπηρεσίες ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  μέχρι και την 10/3/2017  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30

Η αποσφράγιση θα γίνει την 14/3/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00  π.μ στο Διοικητήριο.

Ο Αρμόδιος αντιδήμαρχος
Μάρκος Νικητάκης