Περίληψη διακήρυξης για μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας προκηρύσσει Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος (Δ.Λ.Τ.Λ.)  με τους εξής όρους:

 1. Να βρίσκεται πλησίον της χερσαίας ζώνης λιμένα Λευκάδας και, ει δυνατόν, να έχει οπτική επαφή με τον λιμένα Λευκάδας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε ακίνητα που έχουν προβολή στο τμήμα της χερσαίας ζώνης από το Τελωνείο Λευκάδας μέχρι τη γέφυρα Πόντε και στη συνέχεια σε ακίνητα που βρίσκονται πλησιέστερα στο Δημαρχείο Λευκάδας.
 2. Να διαθέτει οικοδομική άδεια όσον αφορά την χρήση του, να μην υπόκειται σε πολεοδομικές παραβάσεις, να πληροί όλες τις προδιαγραφές του κτιριοδομικού κανονισμού και να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.
 3. Να πληροί τις προϋποθέσεις προσβασιμότητας ΑμεΑ, δηλαδή να βρίσκεται σε επίπεδο άμεσα προσβάσιμο από τον κοινόχρηστο χώρο (π.χ. ισόγειο κατάστημα) ή να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση ΑμεΑ με χρήση κατάλληλων μέσων, όπως ράμπες, αναβατόρια, ανελκυστήρες κ.λπ. και κλιμακοστάσιο ανάλογου τύπου με βάση τις προδιαγραφές του κτιριοδομικού κανονισμού.
 4. Να έχει εμβαδόν κυρίου χώρου τουλάχιστον 85,00 τ.μ..
 5. Να έχει αποθηκευτικό χώρο τουλάχιστον 25,00 τ.μ. σε συνέχεια του κυρίου χώρου ή εντός του ιδίου κτιρίου.
 6. Οι διάδρομοι πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον πλάτος 0,90μ., ελεύθερο από κάθε εμπόδιο/έπιπλο.
 7. Να περιλαμβάνει στοιχειώδη κουζίνα.
 8. Να διαθέτει τουλάχιστον μία τουαλέτα. Στους χώρους υγιεινής, σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται επαρκής άμεσος φυσικός αερισμός θα πρέπει να εγκαθίσταται τεχνητός αερισμός.
 9. Όλοι οι χώροι να θερμαίνονται με κατάλληλο σύστημα θέρμανσης και να ψύχονται με κατάλληλο σύστημα ψύξης.
 10. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ήτοι από 10/4/2021 έως και 29/04/2021.
 11. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δ.Λ.Τ.Λ. dltl@lefkada.gov.gr και αποστέλλονται στην Επιτροπή της παρ. 1 του αρ. 7 του ΠΔ270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα, κρίνει για την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντάσσοντας σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ήμερων από της λήψεως των προσφορών. Οι δε λόγοι αποκλεισμού κάποιου ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στη έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τους φακέλους των ενδιαφερομένων, αποστέλλονται στο Δ.Λ.Τ.Λ., το οποίο την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον. Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ.Λ., ορίζει την ημερομηνία και την ώρα της προφορικής δημοπρασίας της Β΄ φάσης, με έγγραφη πρόσκληση του και αποδεικτικό επίδοσής της, ενημερώνοντας εκείνους των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της Α΄ φάσης. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Λ. ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την υπηρεσία του Δ.Λ.Τ.Λ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2645360508 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση dltl@lefkada.gov.gr.

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ