Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:8378/5-2-2021 (ΦΕΚ 454/τ.Β΄/5-2-2021), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 12 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με την παραχώρηση χρήσης από το Δ.Λ.Τ.Λ., Τουριστικού Περιπτέρου και λουτρικών εγκαταστάσεων στην ειδική θέση «Πλάζ Κάστρο» Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Καρβούνης Σπυρίδων, Πρόδερος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης- επικαιροποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας (σχτ. η υπ’ αρ. 941/2011 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ.).
Εισηγητής: Ρόλος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση ψηφίσματος για την ανάρτηση δασικών χαρτών των Ιονίων Νησιών
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού εκπροσώπων με τους αναπληρωτές του για κατάθεση αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5οΣυζήτηση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης στο πλαίσιο ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εξουσιοδότηση προς υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 39/21 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Μασούρας Δημήτριος, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τσιμεντροστρώσεις – Βελτιώσεις κοινόχρηστων χώρων στη Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 166.820,00 €.
Εισηγητής: Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή στέγης 2ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας» προϋπολογισμού 35.000,00 €.
Εισηγητής: Λύγδας Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση  Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ