Δήμος Λευκάδας: Ένταξη στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» και στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά»

Ο Δήμος μας, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος από εκπομπές αερίων, προχωρά στην ένταξη στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια», και στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά».

Με την απόφαση ο δήμος δεσμεύεται:

  • Να μειώσει τις εκπομπές CO2 στο έδαφός μας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μεγαλύτερη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
  • Να αυξήσει την ανθεκτικότητά μας με τη προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
  • Να εμπλέξει μια ευρεία ομάδα ενδιαφερομένων φορέων και πολιτών του νησιού μας και να προσφέρουμε συμβουλές για την Καθαρή Ενέργεια στα νησιά της ΕΕ σύμφωνα με τις δυνατότητές μας.
  • Εντός ενός έτους να υποβάλλει το Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης για όλα τα νησιά τη διοικητικής μας αρμοδιότητας, (Λευκάδα, Κάλαμος, Καστός).

Τα κυριότερα οφέλη είναι:

  • Η κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία (ενδεικτικά: NESOI, H2020, ELENA, EEEF, ευνοϊκός δανεισμός EIB).
  • Η αναγνωσιμότητα, δημοσιότητα και προβολή του Δήμου σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, και η ενεργός συμμετοχή του σε Ευρωπαϊκά και Διασυνοριακά προγράμματα, (ενδεικτικά Interreg, LIFE, H2020), σχετικά με την αειφορία και το κλίμα.
  • Η δικτύωση και ανταλλαγή γνώσης και καλών πρακτικών με άλλους υπογράφοντες Δήμους.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον Δήμο μας:

  • Η προετοιμασία ΣΔΑΕΚ για τον Δήμο, δίνοντας τη δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής του ενεργειακού προφίλ του Δήμου και τον σχεδιασμό κατάλληλων παρεμβάσεων τόσο σε τομείς παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας, διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων, κ.ά..
  • Η κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου σε θέματα ενεργειακού σχεδιασμού και χρηματοδότησης έργων σχετικών με την αειφόρο ανάπτυξη.
  • Η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό.

Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου μας αποφάσισε:

Την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας στην 1η πρόσκληση του προγράμματος NESOI, με το ποσό των 60.000,00 €, για την υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη έξυπνων και πράσινων μαρίνων στα νησιά Κάλαμος και Καστός».

Το πρόγραμμα New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI) , που υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση των νησιών, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει διάρκεια 4 έτη.

Να σημειωθεί ότι, θα παραχθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την κάλυψη των αναγκών σε πόρους, (ηλεκτρισμό και νερό), και υπηρεσίες διαχείρισης (απορριμμάτων, μετακίνηση κ.ά.) των σκαφών ελλιμενισμού στα δύο νησιά μέσω υλοποίησης έξυπνων υποδομών, αξιοποιώντας εξολοκλήρου τοπικά διαθέσιμους πόρους, με στόχο τη μετατροπή των λιμενικών υποδομών των νησιών σε πρότυπες έξυπνες μαρίνες και σε σημεία αναφοράς για άλλα ελληνικά και ευρωπαϊκά νησιά.

Η συμμετοχή μας σε αυτές τις πρωτοβουλίες, πέραν των προαναφερθέντων ωφελειών, όπως η μείωση των ρύπων, η ανάδειξη των πράσινων νησιών μας, η ενεργειακή αναβάθμιση, κ.ά., θα ενισχύσει την προβολή και ευρωπαϊκή αναγνώριση, και θα δημιουργήσει ευκαιρίες πρόσβασης στα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το όραμά μας για την προστασία του περιβάλλοντος, την εξωστρέφεια του δήμου μας και την ανάπτυξη συνεργασιών σε συμμετοχή σε “πράσινες” πολιτικές, είναι με τις παραπάνω αποφάσεις γεγονός, και ευελπιστούμε ότι ο δήμος μας θα γίνει πρωτοπόρος σε αυτές τις πρωτοβουλίες.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ