Συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Οκτώβρη η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 5-10-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της , στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ε.Π.Ζ. περί έγκρισης εισόδου–εξόδου οχημάτων για την επιχείρηση “επαγγελματικού εργαστηρίου αρτοποιίας” ιδιοκτησίας “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΙΚΕ” επί της Δημοτικής οδού με αριθμό 63 του σχεδίου πόλης Λευκάδας στη θέση “ΤΣΕΧΛΙΜΠΟΥ – ΠΑΠΑΡΟΥΝΙ” στα “Περιβόλια”  της Κοινότητας  Λευκάδας του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Θωμάς Γεωργάκης, Πολ. Μηχανικός Τ.Υ.Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ