Συνεδριάζει τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 21-9-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282/ 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Λευκάδας», με προϋπολογισμό 52.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΥΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟ Π.Δ.99/2017».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, προς άσκηση Κύριας Παρέμβασης του Δήμου Λευκάδας κατά του Βασιλείου Βρεττού και του Ελληνικού Δημοσίου και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση αυτού με την νέα διαδικασία του Κώδικα Πολ. Δ κατάθεσης προτάσεων εντός εκατό ημερών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής της Ευαγγελίας Συκιώτη για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο η οποία στρέφεται μεταξύ άλλων και εναντίον του Δήμου Λευκάδας και εισάγεται με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων των εκατό ημερών.18
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Λευκάδας της Αγωγής του  Ιωάννη Κολυβά που στρέφεται   κατά Δήμου Λευκάδας, Ιωάννη Κολυβά κλπ. για τη διόρθωση των ανακριβών αρχικών εγγραφών Εθνικού Κτηματολογίου και εισάγεται με τη διαδικασία της κατάθεσης προτάσεων των εκατό ημερών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά  της αγωγής   του Ιωάννη Κολυβά του Ερωτόκριτου που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του  Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Eιρηνοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής χρέους  του Χριστόφορου Αλιάγα που εισάγεται με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της προθεσμίας των εκατό ημερών  ή κατάργηση  της δίκης και κατάρτιση πρακτικών συμβιβασμού ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του  Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Eιρηνοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής χρέους  του  Κωνσταντίνου Θεοχάρη που εισάγεται με τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός της προθεσμίας των εκατό ημερών  ή κατάργηση  της δίκης και κατάρτιση πρακτικών συμβιβασμού ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ