Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1 ο: Συζήτηση ενημέρωση σχετικά με το κτηματολόγιο Τσουκαλάδων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αίτησης συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο  8/2018.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για χαρακτηρισμό δασικής οδού Πόντι-Νηρά.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για προσωρινή, δωρεάν παραχώρηση προς χρήση, δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, στο Δήμο Ξηρομέρου.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2020.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ