Επείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας την Παρασκευή 24 Μαΐου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 93, 95 του Ν.3463/2006 και 65, 67 του Ν.3852/10, την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις   24 Μαϊου  2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του  παρακάτω μοναδικού θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για  τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης: «Κατασκευή ΜΟΠΑΚ του Δήμου Λευκάδας» (Α’ υποέργο της οριστικής μελέτης ΜΟΠΑΚ).
Εισηγητές: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι  λόγω της ματαιωθείσας συνεδρίασης της 20ης-5-2019 του Δ.Σ. δεν κατέστη δυνατή η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος και σύμφωνα με το αρ.99113/15-5-19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου-Δυτ. Ελλάδας και Ιονίων Νήσων-Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Διοικ.-Οικονομικού Ν. Λευκάδας, πρέπει να ληφθεί άμεσα απόφαση από το Δ.Σ., προκειμένου να επικυρωθεί η 2η αναμόρφωση του πρ/σμού του Δήμου, χρήσης 2019.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ