Πρόσληψη γυμναστών για τα προγράμματα «Άθληση για Όλους»

Για την Πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019 η κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση, Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τοάρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3812/2009 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α’, Β’ και Γ’ το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των με οποιαδήποτε ονομασία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 ΦΕΚ/ 1774/Β/ 17-06-2016 Υπουργική απόφαση, «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για
Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
4. Την «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α) με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών που υλοποιούν Προγράμματα
Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2018 – 2019», υπ’ αρίθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/489678/20065/1687/528/04-10-2018 (ΦΕΚ 4478/Β/9-10-2018), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
5. Την υπ’ αριθμ. 17 / 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.)
6. Τα αιτήματα των αθλουμένων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη οκτώ (8) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάσει της κείμενης νομοθεσίας, για την Υλοποίηση των Προγραμμάτων«Άθλησης για Όλους» περιόδου 2018-2019 στον Δήμο Λευκάδας και τις Δημοτικές Ενότητες αυτού, τα οποία πραγματοποιεί σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Τα Προγράμματα στα οποία θα απασχοληθούν οι ανωτέρω Π.Φ.Α θα είναι:
1. Άθληση & Γυναίκα
2. Άσκηση στη Προσχολική Ηλικία
3. Παιδί και Αθλητισμός
4. Άσκηση στην Εφηβική Ηλικία
5. Άσκηση Ενηλίκων
6. Άσκηση Ατόμων με Αναπηρίες

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα και εμπειρία στην Αντισφαίριση (Τένις), Ειδική Φυσική Αγωγή, Ποδόσφαιρο (με γνώση και εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία ακαδημιών ποδοσφαίρου (5Χ5)) Πινγκ-Πονγκ (επιτραπέζια αντισφαίριση), Ρυθμική Γυμναστική και Τοξοβολία .

* Επιπλέον απαραίτητα τυπικά προσόντα : Μοντέρνος χορός, Αερόμπικ & Πιλάτες.

Προκειμένου οι υποψήφιοι γυμναστές να απασχοληθούν και σε αντικείμενα όπου απαιτούνται διαφορετικά προσόντα από την κύρια ειδίκευσή τους, αλλά κρίνονται απαραίτητα σύμφωνα με τις
ανάγκες του προγράμματος και τα αιτήματα των αθλουμένων, θα πρέπει να κατέχουν και τη συγκεκριμένη ειδίκευση ή εμπειρία της θέσης στην οποία θα απασχοληθούν. Για την λειτουργία των Ειδικών Προγραμμάτων απαιτείται ειδικότητα Ειδική Φυσική Αγωγή ή ανάλογη προϋπηρεσία σε προγράμματα (Π.ΑγΟ.) που πρόκειται να υλοποιηθούν.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β/17-6-2016) υπουργική απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους».

  •  Βασικό κριτήριο κατάταξης των υποψηφίων είναι η ανεργία.
  • Τυπικό προσόν είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής σχολής Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • Πριμοδοτείται η αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, έως 20 μήνες από τους τελευταίους 24 μήνες, στο
    Δήμο Λευκάδας.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία
    κ.λ.π.)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
– Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 60 ετών.
– Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης που θα επιλεγούν.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα Προγράμματα (Π.Α.γΟ.), η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λ.π.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή.
4. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεικής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
8. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας
9. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
10. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
– Δεν διώκεται ποινικά και
– Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα.
– Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
– Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο αιτών αν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε όποιο πρόγραμμα και Δημοτική Ενότητα του Δήμου Λευκάδας, θα του υποδειχθεί από τον Φορέα υλοποίησης
των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση που θα λάβουν από την Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. (Δημαρχείο Λευκάδας) και θα την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία αυτής, κα Λογοθέτη Λαμπρινή κατά τις ώρες 09:00 έως 13:30, από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης στις εφημερίδες και για δέκα (10) ημέρες ήτοι από 27/10/2018 έως και 05/11/2018. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) εβδομαδιαίες εφημερίδες της Λευκάδας, αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου & του Δήμου Λευκάδας καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας.

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου και του Δήμου Λευκάδας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στο Δήμο Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), από την επόμενη της ημέρας της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ