Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Μαΐου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα  Ημερήσια Διάταξης

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και τεχνών Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5006063στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1099/27-3-2018 2017 (ΑΔΑ ΩΥΕΝ7ΛΕ-Ν9Ν) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.
Εισηγητής: Γεώργιος  Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς Δήμου Μεγανησίου» με κωδικό ΟΠΣ 5007822 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 1183/27-3-2018 2017 (ΑΔΑ 96ΑΛ7ΛΕ-ΥΨΛ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.
Εισηγητής: Γεώργιος  Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΝΙΚΙΑΝΑΣ» προϋπολογισμού 150.800,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος  Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 310.000,00  €.
Εισηγητής: Γεώργιος  Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. περί επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίου και απαλλαγή ποσού από τροφεία στο Παιδικό Σταθμό Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Βασιλείου Αθανασίου του Αριστοτέλη, κατ’ εξαίρεση Δικαστικού χειρισμού υπόθεσης άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για Β’ Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2018.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. βάσει των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται & της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ 1417/τ.Β΄/25-4-2018)).
Εισηγητής: Γρηγόριος Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος