Συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ. θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex) στις 19 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού δόσεων για την εξόφληση οφειλής του Δήμου Λευκάδας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 4 του Ν. 4554/18.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντων τακτικών μελών & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση παραιτηθέντος  τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΠΟΚΑΛ.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση ακινήτου της  κοινότητας Καλάμου Λευκάδας, στο ΝΠΔΔ «Ιερά Μητρόπολη Λευκάδας και Ιθάκης», για κάλυψη αναγκών του.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Αθηνών κ. Ανδρέα Παπαρηγόπουλου, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄αριθ. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η υπ΄ αριθ. 399/20 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ