Δ. Λευκάδας: Βιβλίο αναφοράς καπνίσματος υποχρεωτικό σε όλα τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στα πλαίσια της εφαρμογής του αντικαπνιστικής Νομοθεσίας ο Δήμος ενημερώνει τους επαγγελματίες καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για την υποχρέωση τους να προμηθευτούν και να τηρούν στην επιχείρηση τους θεωρημένο «Βιβλίο Αναφοράς (Καπνίσματος) για την εφαρμογή του Ν.3868/2010 και Ν.4633/2019».

Το Βιβλίο αυτό θα το προμηθευτούν οι επαγγελματίες από τα βιβλιοχαρτοπωλεία.

Πρόκειται για 100φυλλο βιβλίο αναφορών με χοντρό εξώφυλλο ,οριζόντια διαγράμμιση σελίδων, μεγέθους Α4.

Η αρίθμηση του Βιβλίου Αναφοράς γίνεται ανά σελίδα (200 σελίδες) από τον υπεύθυνο του καταστήματος, στην πρώτη και στην τελευταία σελίδα πρέπει να μπει η σφραγίδα της επιχείρησης .

H θεώρηση του γίνεται από την αδειοδοτούσα αρχή ( Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης), χωρίς αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή κατά τη θεώρηση του Βιβλίου Αναφοράς, είναι:

  • Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος

  • Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υπευθύνου

  • Μία μηδενική ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς αποτελεί παράβαση και βεβαιώνεται ως παράβαση («μη συνεργασία του υπευθύνου με τα αρμόδια όργανα κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου») συνεπάγεται δε, πρόστιμο όπως ορίζεται στην περ.5 του Παραρτήματος Α’ της Κ.Υ.Α.

ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΑΠΝΙΣΜΑ» ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ