Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας την Τρίτη 13 Απριλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.20651/2.04.2021 (ΦΕΚ 1308/3-4-2021 τεύχος Β’),τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 13 Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  αναστολή λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών, κατόπιν πρότασης της Π.Ε.Δ.Ι.Ν. σχετικά με το θέμα των δασικών χαρτών.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2021 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σύναψης σύμβασης με εταιρεία κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής) σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’81)».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, έτους 2020.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. και μετατόπιση στύλων Δ.Ε.Η. στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 120.700,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. εκμίσθωσης χώρου στην περιοχή «Πόρτο Κατσίκι» κοινότητας Αθανίου Δήμου Λευκάδας για χώρο στάθμευσης  οχημάτων.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μισθώματος ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Λευκάδας στην κοινότητα Αγίου Νικήτα κτηρίου και περιβάλλοντος χώρου που στεγάζονται  οκτώ (08) ενοικιαζόμενα δωμάτια.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για  παράταση μίσθωσης ακινήτου στην κοινότητα Νεοχωρίου για στέγαση γραφείων της κοινότητας.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
 
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  για Α’ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους, έτους 2021.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για δαπάνες επισκευών.
Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ