Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,   40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ. ΥΠ. ΕΣ. θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 18 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ:  Συζήτηση-ενημέρωση σχετικά με το θέμα της υδροδότησης του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ