Συνεδριάζει την Παρασκευή 7 Αυγούστου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 7-8-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282 / 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας,  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθμ. 425/2019 απόφασης Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών έτους 2020.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε επί της αριθ’642/2020 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών,  που δίκασε την μικροδιαφορά μεταξύ των διαδίκων Ανώνυμης  εταιρείας με την επωνυμία EΚΔΟΣΕΙΣ Ν.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά του   Δήμου Λευκάδας
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 9/2020 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης και Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου σχετικά με την Έκθεση πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού 1υ εξαμήνου 2020 λειτουργίας του Κοινωνικού  Παντοπωλείου του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α συστήματος 86610 του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» με προϋπολογισμό 645.161,29χωρίς ΦΠΑ.
Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για  1η  παράταση χρονοδιαγράμματος  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  Δήμου Λευκάδας και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την πράξη «Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα, με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε.  σχετικά με κανονισμό διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ