Ανακοίνωση σχετικά με τους κοινόχρηστους χώρους για το 2020 από τον Δήμο Λευκάδας

Θέμα: Ανακοίνωση για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (ΚΥΕ)

Σχετ: α) αριθμ. 55/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
β) άρθ. 65 του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101 Α/24-05-2020) «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)»

Καλούνται οι επαγγελματίες που λειτουργούν επιχειρήσεις στον Δήμο Λευκάδας και που επιθυμούν να τους παραχωρηθεί η χρήση κοινοχρήστου χώρου για τη λειτουργία της επιχείρησής τους, να αποστείλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λευκάδας, έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου δημοτικού χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι δημοτικά ενήμεροι για τα παρελθόντα έτη.

Η αποστολή της αίτησης μπορεί να γίνει:

 • με συμπλήρωση της αίτησης και ηλεκτρονική αποστολή των συνημμένων εγγράφων στο email: protocol@lefkada.gov.gr
 • με ταχυδρομική αποστολή στην ταχ. δ/νση: Δήμος Λευκάδας – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων, Διοικητήριο, Τ.Κ: 31100 Λευκάδα
 • μέσω fax στο 2645360550

Σε εφαρμογή των διατάξεων του (β) σχετικού, με ισχύ έως 30-11-2020, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες (ΚΥΕ), ότι μπορούν να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για όσους έχει ήδη χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 και επιθυμούν επιπλέον χώρο ή για όσους δεν έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020, θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο (α) σχετικό.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (κατεβάστε εδώ)
 • Σχεδιάγραμμα (κατά προτίμηση σε ψηφιακή μορφή) στο οποίο θα αποτυπώνεται ο χώρος που δύναται να αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις.
 • Υπεύθυνη δήλωση (κατεβάστε εδώ)
 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση.
 • Σε περίπτωση έκδοσης άδειας για 1η φορά είναι απαραίτητη και η προσκόμιση φωτογραφιών του καταστήματος και του αιτούμενου κοινοχρήστου χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

 • Η εξασφάλιση ακώλυτης διέλευσης πεζών και οχημάτων.
 • Η προστασία των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων (ΑμεΑ).
 • Η εξασφάλιση και κατά την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων της λωρίδας ελεύθερης όδευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50 μ.).
 • Η εξασφάλιση ανεμπόδιστης χρήσης κατασκευασμένου οδηγό όδευσης τυφλών.
 • Μέριμνα για την απρόσκοπτη πρόσβαση και λειτουργία εγκαταστάσεων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.
 • Η απρόσκοπτη πρόσβαση σε εισόδους/εξόδους των παρόδιων κτιρίων, των χώρων στάθμευσης των παρακείμενων χρήσεων και η ανεμπόδιστη απορροή των ομβρίων.
 • Εξασφάλιση λωρίδας διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πλάτους 3,50μ, σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας
 • Επιπροσθέτως τονίζουμε ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη μόνιμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων, στον χώρο που παραχωρείται.

Τέλη χρήσης

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του (β) σχετικού, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η παραχώρηση πρόσθετου χώρου, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής επέρχεται μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων σε ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%).

Κυρώσεις

Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των με την παρ. 1 του (β) σχετικού παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων, επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Δημάρχου, σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση. Με μέριμνα του οικείου δήμου απομακρύνονται αμέσως τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα ή τυχόν άλλα αντικείμενα. Εφόσον βεβαιωθεί δεύτερη παράβαση εντός τριών (3) μηνών, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου και επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του καταστήματος για τρεις (3) μήνες.

Τα αιτήματα των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Υποχρεωτικά στο email του ο συναλλασσόμενος θα αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του (ονομ/μο και τηλέφωνο). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών με ταχυμεταφορές (courier).

Εάν η ικανοποίηση του αιτήματος του ενδιαφερόμενου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί με την ανωτέρω διαδικασία και κρίνεται απολύτως αναγκαία η φυσική του παρουσία, τότε η προσέλευση αυτού ή του νόμιμου εκπροσώπου του στην υπηρεσία, πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Η επικοινωνία για καθορισμό συνάντησης του συναλλασσόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου με την Υπηρεσία, θα πραγματοποιείται μέσω αποστολής έγγραφου αιτήματος  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των αρμόδιων υπαλλήλων είναι τα εξής:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
E-mail: protocol@lefkada.gov.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2645360 551-553-589

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ – Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 26453-60567

Ο Δήμαρχος
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ