Συνεδριάσεις κεκελεισμένων των θυρών στον Δήμο Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Δευτέρα 16-3-2020 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρώτου  πρακτικού  της επιτροπής διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής και χρήση προσέγγισης κόστους αποτελεσματικότητας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΜΟΠΑΚ) Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με  Α/Α συστήματος 84148,   με προϋπολογισμό 9.887.361,74 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  απευθείας ανάθεση με την διαδικασία του κατεπείγοντος του έργου: Κατεπείγουσα κατασκευή δικτύου ομβρίων περιοχής «Αγίου Μηνά».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: “MSKAT CIVIL WORKS”
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: “MSKAT CIVIL WORKS”
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ-ΝΙΚΙΑΝΑΣ» αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ αναδόχου Δρακάτου Λεωνίδα-Στέφανου.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου ΑΠΕ) του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ ΝΗΡΑ Δ.Ε.  ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού  600.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού  ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου στα πλαίσια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 50.000,00 € .
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού  συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευές Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Προσαρμογή Παιδικού σταθμού Λευκάδας Δήμου Λευκάδας στο Π.Δ. 99/2017» προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση O.E. για έγκριση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 117 του Ν.4674/11-3-2020.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αγωγής  της ΑΕ με την επωνυμία: «ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» που στρέφεται   κατά του πρώην  Ν.Π.Δ.Δ  με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ήδη διάδοχος Δήμος Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για  χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της προσφυγής  της ΑΕ με την επωνυμία «ΙΟΝΙΟΣ TEXNIKH ANΩNYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  που στρέφεται   κατά του  Δήμου Λευκάδας και εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας κατά της αγωγής  του Μιχαήλ Φίλιππα ΑΕ που στρέφεται   κατά του  Δήμου Λευκάδας καθολικού διαδόχου του πρώην Δήμου Σφακιωτών και εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου, Αικατερίνη Τσερέ, για παροχή εντολής περί παράστασης επί της με αριθμό κατάθεσης 53/2020 αγωγής της «ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά  του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας η οποία εκδικάζεται με την νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. χωρίς ορισμό δικασίμου σε αυτό το στάδιο.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ     

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ. 1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19 σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020),  για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 52/20 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Γαζή Ιωάννα, υπάλ. Τμ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προμηθ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ.
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα RE.CO.RD – επαναπροκήρυξη θέσης.
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση έκδοσης ψηφίσματος  σχετικά με τους συμβασιούχους εργαζόμενους με το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ. – ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση  της υπ΄αριθ.  14/2020 απόφασης Διοικητ. Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ που αφορά στην έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ. – ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο:
Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης χώρου (Δημοτικού Κτηνιατρείου) Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ85) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ» για την υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ.  21/2020 απόφασής του,  σχετικά με την αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας”.
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 167/2014 αποφασής του, περί τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Βασιλική-Πόντι Αγ. Πέτρου τέως Δήμου Απολλωνίων νυν Νομού Λευκάδας, στη θέση της ιδιοκτησίας Γεωργίου Πολίτη  Ο.Τ. 71Α  με ΚΑ 0202047, ως προς τον αποχαρακτηρισμό του, από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο, σε εφαρμογή της 347/2007 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ.  καθορισμού ωραρίου εργασίας  Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020 και εφεξής.
Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγορικής εταιρείας «ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ- ΣΙΟΥΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου με πάγια αντιμισθία

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας,  έτους 2019 (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Καρυάς με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου  στην κοινότητα Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου  στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.500,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 52.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού 11.999,03 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 24.798,77 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΈΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 79.999,22 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 106.786,82 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίου  από  τον  Παιδικό  Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020.
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό πολιτικού υπεύθυνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις».
Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για A’ Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ

ΘΕΜΑ 28ο:  Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χώρου της αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Ευγήρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Ευγηρωτών Λευκάδας ” Η Αρετούσα“.
Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ