Έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019

Οι δικαιούχοι των δελτίων μετακίνησης Α.Μ.Ε.Α, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Νομού (Κ.Ε.Π.), για την έκδοση και τη θεώρηση των δελτίων τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογιτικά.

Προσοχή
Επισημένεται ότι για την ανανέωση αλλά και για την έκδοση των νέων δελτίων μετακίνησης, ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019, και λήξης η 31η ΟΚκτωβρίου 2019.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΜΕΑ

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ, στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα το παθολογοανατομικό  ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος για τους δικαιούχους επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ή Aπόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα.
3.Φωτοτυπία ταυτότητας
4.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΜΕΑ

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
3. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής στην οποία αναγράφεται απαραίτητα ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) ή βεβαίωση απογραφής για τους δικαιούχους επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, ή Aπόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα.
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.

1 Σχόλιο

Τα σχόλια είναι κλειστά