Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ολοκλήρωση μελέτης ΣΧΟΑΑΠ (ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ και ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ), Δ.Ε. Απολλωνίων  Δήμου Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 20/2018 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητές:  Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.για αποδοχή χρηματοδότησης  διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00 €) από το Υπουργείο Εσωτερικών,  σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005  Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας»  για την υλοποίηση του έργου «Χρηματοδότηση του Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκκίνησης διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού  74.400,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 206 του Ν. 4555/18.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 7.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΛΑΖΑΡΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ (ΘΕΣΗ ΓΚΙΟΚΑ)», προϋπολογισμού 25.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ “ΠΟΝΤΕ” ΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ», προϋπολογισμού  561.913,85 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.500,00 €
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ “ΑΗΔΟΝΑΚΙ” ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», αναδόχου: Χριστίνας Αλεξοπούλου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΝΥΔΡΙΟΥ», αναδόχου εταιρίας: Α. ΤΣΩΡΟΣ – Λ. ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου Γεννάτου Θεοφάνη.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ   Α. ( ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΟ – ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΕΣ) Β. (ΑΠΟ ΣΚΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ)  Γ.  (ΑΠΟ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΣΕΛΙ)»,αναδόχου: Βούλγαρη Αναστασίας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12 ο:
Απόφαση Δ.Σ. για  καθορισμό ωραρίου Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  13ο:
Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν  παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Δραγάνου στον Σύλλογο απανταχού Δραγανιτών ” Η Υπαπαντή του Κυρίου”.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 14ο:
Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου Πόρου στον Πολιτιστικό-Εξωραϊστικό-Περιβ/κο-Αθλητικό-Επιμορφωτικό-Τουριστικό Σύλλογο – Όμιλο Πόρου “Ο ΠΥΡΓΟΣ”.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ. περί εξειδίκευσης  πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018) «Κλεισθένης Ι»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αίτησης επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας για την προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017. ( σχετ. η αριθμ. πρωτ. 31630/28-6-2018 πρόσκληση Υπουργείου Εσωτερικών)
Εισηγητής:Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος