Συνεδριάζει την Τετάρτη 20 Ιουνίου το Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε  δημόσια τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 24.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης 102.000,00 € από το ΥΠΟΜΕΔΙ ( 2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε) για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  5ο:  Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας για το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης (Master Plan) Λιμένα Λευκάδας.
Εισηγητές: Ευάγγελος Χαλικιάς, Πρόεδρος Διοικ. Συμβ.  Δ.Λ.Τ.Λ.
Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/νος Τμήμ. Τεχνικών Έργων  Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκρισης μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 58.999,99 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:
Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση της μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: ” ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ” προϋπολογισμού 120.700,00 €, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της υπηρεσίας διαχείρισης του ΥΠ.ΕΣ. για το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ”.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση 1ου  Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ Τ.Κ ΔΡΥΜΩΝΑ», αναδόχου  Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρακτικού προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 14.998,88 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με  κατεδάφιση κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας και της 372/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  12ο:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του πρώην Δημοτικού Σχολείου Επισκοπής Καλάμου  για την εκδήλωση που συνδιοργανώνουν οι σύλλογοι «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΩΝ» & «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ» στην Επισκοπή Καλάμου στις 23/06/2018.
Εισηγητής: Ανδρέας Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ  13ο: Απόφαση Δ.Σ. για α) αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης παλαιών αιθουσών του Δικαστικού Μεγάρου και του Περιβάλλοντος χώρου για στέγαση του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ της Κοινωφελούς ΔΕΠΟΚΑΛ
Δήμου Λευκάδας, β) εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο Λευκάδας για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο: Απόφαση Δ.Σ. για   έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο Πρόεδρος
Γκογκάκης Γρηγόριος