Ενημέρωση σχετικά με τις άδειες χρήσης δημοτικού κοινόχρηστου χώρου

Βάσει των διατάξεων του Ν. 1080/80, για την χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται ειδική άδεια που χορηγείται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η άδεια εκδίδεται πριν από τη χρήση του χώρου και έχει διάρκεια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους.

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017 θα πρέπει να έχετε υποβάλει την αίτηση  για τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου και να παραλάβετε την απαιτούμενη άδεια μέχρι τις 30 Απριλίου 2017.

Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου, μετά την 30η Απριλίου 2017, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας θα προβεί στις προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις και ενέργειες.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

  1. Μια απόδειξη από την ταμειακή μηχανή του καταστήματος,
  2. Η άδεια λειτουργίας του καταστήματος.
  3. Η αίτησή σας συμπληρωμένη.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
Νικητάκης Μάρκος