Συνεδριάζει την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις  24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του  Δήμου Λευκάδας (σχετική η υπ΄ αριθμ. 4/2017 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην περιοχή Συβότων  στη θέση «Γυαλί» της Τ.Κ. Ευγήρου Λευκάδας. (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό δρόμου ως κοινοχρήστου, στην εκτός οικισμού περιοχή Συβότων  της Τ.Κ. Ευγήρου στην ειδική θέση «Τράχηλος» (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση διαγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου εκτός Ρυμοτομικού Σχεδίου Λευκάδας, Τομέας Ι (Ιστορικός Τόπος), περιοχή Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 3/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εισόδου-εξόδου ανοιχτών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου 5χ5 ψυχαγωγικού χαρακτήρα ιδιοκτησίας Μικρώνη Αθανασίου με ενοικιαστή την κ. Παλαντζά Ελένη επί της περιφερειακής οδού Νυδριού (σχετ. η υπ΄αριθ. 4/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αύξηση της χωροθέτησης χώρου στάθμευσης επιβατηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) στη Δ.Κ. Νυδριού Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 5/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος