Συνεδριάζει την Τρίτη 22 Οκτωβρίου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 22-10-19 και ώρα 11:00  σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. σχετικά με διόρθωση προδήλου σφάλματος αναφορικά με τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 340262422001 και ΚΑΕΚ 340262422002.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
ΓΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ