Υπογράφτηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση της κύριας δημοτικής οδού Χαραδιάτικων

Ο δήμαρχος Λευκάδας Χαράλαμπος Καλός υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τoν κ. Λεωνίδα Δρακάτο, ανάδοχο του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 19.142,21, και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν κατεπείγουσες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της κύριας δημοτικής οδού που οδηγεί στην κοινότητα Χαραδιατίκων. Θα αποκατασταθούν δύο τμήματα του καταστρώματος της οδού που παρουσιάζουν καθιζήσεις (μήκους 25 μέτρων και 30 μέτρων, με πλάτος 6,50 μέτρα).

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση των υφιστάμενων στρώσεων ασφαλτοσκυροδέματος, τις γενικές εκσκαφές για την εξυγίανση του υπεδάφους, την κατασκευή στρώσης λιθορριπής όπου θα λειτουργήσει ως στραγγιστήρι, την κατασκευή επιχώματος με δάνεια επίλεκτων υλικών λατομείου κατηγορίας Ε4, την κατασκευή στρώσεων οδοποιίας, την ασφαλτική προεπάλειψης, την διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης ασφάλτου και τέλος την διάστρωση της ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση αποκατάσταση του οδοστρώματος που οδηγεί στα Χαραδιάτικα, με έκτακτη και κατεπείγουσα παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του δήμου, δεδομένου ότι η ασφάλεια του οδικού δικτύου είναι ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας.

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ