Συνεδριάζει την Τετάρτη 4 Μαΐου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), όπως αντικαταστάθηκαν από τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021, την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 22206/15.4.2022 (ΦΕΚ 1882/16.4.2022 τεύχος Β’) και την υπ΄ αριθ. 643/69472/24-9-21 εγκύκλ. του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε την  Τετάρτη 4/5/2022 και ώρα 12:00 σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 132/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη προσφυγής κατ’ αρ. 52 Κ.Ποιν.Δ. κατά της υπ’ αριθμ. 48/2022 διάταξης της κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας.
Εισηγητής: Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 11.04.2022 (αρ. εκθ. καταθ. 85/2022) αγωγής του Σ.Α. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του Moνoμελούς Πρωτοδικείου  Λευκάδας, με την διαδικασία κατάθεσης των εκατόν είκοσι  ημερών,  κατά της από 7-2-2022 αγωγής των 1) Σ. Λ. και 2) Α.Σ., η οποία στρέφεται στο Δήμο Λευκάδας για διόρθωση αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΙΚΙΑΝΑΣ».
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Απολλωνίων»   προϋπολογισμού 270.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 404.524,00 € με Φ.Π.Α.  και με Α/Α συστήματος 186102.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση των  όρων διακήρυξης και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 3.550.000 Ευρώ με Φ.Π.Α. με  Α/Α συστήματος 188668.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο. Ε. για συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 550.000,00 € με Φ.Π.Α. με Α/Α συστήματος 188668
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο. Ε. για έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της AegeanRebreath ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Δήμου Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο:  Απόφαση Ο.Ε.  για αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, συνολικού ποσού 2.484.819,24€, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος
Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ  Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022», έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  14ο:  Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», με εκτιμώμενη δαπάνη  149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, της με αρ. πρωτ: 3347/9-2-21 διακήρυξης, με ΑΔΑΜ 22PROC010038214 2022-02-10, σχετικά με αίτημα του προσωρινού αναδόχου για παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών  οχημάτων Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΓΔΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ