Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τους Υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Ιονίων Νήσων

Ο κ. Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων ενημερώνει ότι η ΠΕΔ-ΙΝ πραγματοποιεί σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα:

«Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών και Έργων για τις  Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων.»

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων των Ιονίων Νήσων, σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και μελετών.

Έμφαση θα δοθεί στο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

Με το Νόμο αυτό έγιναν σημαντικές αλλαγές στο νόμο 4412/2016, με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και την επιτάχυνση της εξέλιξης των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Η ενημερωτική – επιμορφωτική Συνάντηση θα διεξαχθεί διαδικτυακά:

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και την Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021 και ώρα 09.00 -12.00 για τους εργαζόμενους στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων των Ιονίων Νήσων.

Η πραγματοποίηση του Προγράμματος Επιμόρφωσης διαδικτυακά παρέχει τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να το παρακολουθήσουν περισσότερα στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων από όλα τα νησιά μας χωρίς τα προβλήματα που δημιουργεί η δυσκολία στις μετακινήσεις.

Από το Γραφείο Τύπου