Επείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 20-12-2019 και ώρα 13:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)», που έχει ενταχθεί στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020,  MIS 5003457, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα: διότι  πρέπει ο Δήμος Λευκάδας να προβεί έγκαιρα-εντός του έτους στις πληρωμές δαπανών που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών «ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , στην ανάρτησή τους και κατόπιν στην πιστοποίηση αυτών, σύμφωνα με τον κανονισμό Ν+3 για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ