Συνεδριάζει τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
:

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2018 & 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.
Εισηγητές:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 37/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό 2017.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ.42/2018 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012, για το οικονομικό έτος 2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄αριθ. 43/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (ΔΕΠΟΚΑΛ) που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής οφειλής ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  μίσθωση ακινήτου με σκοπό την απόθεση προϊόντων κλαδεμάτων Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:
Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ”.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο
: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση: α) εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης, με τίτλο: «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και β) των τευχών δημοπράτησης & του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση: α) εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης, με τίτλο: «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥΛΕΥΚΑΔΑΣ» και β) των τευχών δημοπράτησης & του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση: α) εκκίνησης της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης, με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και β) των τευχών δημοπράτησης & του τρόπου εκτέλεσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιονία Νησιά» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» και τίτλο «Εφαρμογή μέτρων βέλτιστης διαχείρησης υδάτων και παρακολούθησης ποιότητάς τους, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής» (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ65), για την υλοποίησης της πράξης «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ (ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣ ΠΟΤΑΜΙ)»προϋπολογισμού 26.030,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του  έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ”, προϋπολογισμού 50.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Γεωργίου Βλάχου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,  αναδόχου: ΝΤΑΦΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής:  Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΓΗΠΕΔΟ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» αναδόχου: «ΑΔΑΜΟΝ Ο.Ε.» Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας Ο.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος