Επείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας σήμερα Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» α) υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 300.000,00 €, β) υποέργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 71.099,50 €  & υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των παιδικών χαρών του Δήμου που έχουν προταθεί για ένταξη στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.
Εισηγητής:,  Αθανάσιος Περδικάρης,  Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για εξαίρεση αιγιαλού-ών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας, για ειδικούς λόγους (ιστορικούς, περιβαλλοντικούς, επικινδυνότητας κλπ) από διαδικασίες που αφορούν απλή χρήση τους.
Εισηγητής:  Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα  διότι:

Για το 1ο θέμα:
Κατόπιν επικοινωνίας & συνεννόησης  με το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού στις 24 Σεπτεμβρίου 2018  προτάθηκε στο Δήμο να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για έργο «ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» με βάση  εγκεκριμένη μελέτη,  έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Για το 2ο θέμα:
Προκειμένου να μην απενταχθεί η πρότασή μας «Αναβάθμιση παιδότοπων πόλης Λευκάδας» από το  Πράσινο Ταμείο λόγω εκπνοής της προθεσμίας, πρέπει να ληφθεί απόφαση  του Δ.Σ. άμεσα.

Για το 3ο θέμα:
Σύμφωνα με το υπ΄αριθ. ΓΓΔΠ0014750ΕΞ/5-9-2018 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε για το θέμα το αργότερο μέχρι 30-09-2018.