Ειδική Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις της παραγράφου 5  του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41087/17 (ΦΕΚ 4249/τ. Β΄/5-12-2017) και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Διοικητήριο (Ταχ.Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στις 3 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πινάκων επιλογής φιλοξενούμενων βρεφών-νηπίων, επιλαχόντων και απορριπτέων, βάσει μορίων στους δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Λευκάδας και στο δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό για την χρονική περίοδο 2018-2019.

Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γκογκάκης Γρηγόριος