Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας τη Δευτέρα 19 Ιουνίου

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των  άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί  στις 19  Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1:
Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 225/2017 απόφασης Δ.Σ. περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση της χρήσης οχημάτων του Δήμου Λευκάδας στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση (ΔΕΠΟΚΑΛ) για το πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης Παιδιών.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρέδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση & διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας,  οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. σχετικά με την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών της επιχείρησης «Πέτρος Γαντζίας Α.Ε.» στη θέση «Λιβαδάκι» Τ. Κ. Βλυχού.
Εισηγητής: Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
                                              
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα  «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ»         που εκπονήθηκε και συντάχθηκε από τον μελετητή  κ. Σπυρίδωνα Σούνδια, Δασολόγο, κάτοχο πτυχίου μελετών Α΄ τάξης στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Mάντζιου Κωννου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ» αναδόχου: Γ. & Ι. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΧΑΔΑ»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Ευστάθιου Σκλαβενίτη κατ’ εξαίρεση  δικαστικού  χειρισμού  υπόθεσης  σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.)  όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ.  έγκρισης  μετακίνησης Δημάρχου & Δημοτικού Συμβούλου για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ

Ο πρόεδρος
Γρηγόριος Γκογκάκης