Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 7 Ιουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 7-7-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της , στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού περί ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχής υπηρεσίας αποψίλωσης της ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνσης προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λευκάδας-Ελλομένου-Απολλωνίων-Καρυάς Σφακιώτών,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  49.649,60 ευρώ με Φ.Π.Α., της με αριθμ. 6193/29-04-2020 (ΑΔΑΜ:) διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια γραφικής ύλης για τις Υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συνολικού προϋπολογισμού 14.240,42 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% της με αριθμ. 8204/3-06-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  58.215,52   ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 6191/29-04-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσματος.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας πλαστικών κάδων απορριμμάτων των 1100lt και 120lt,  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού  34.902,90  ευρώ με Φ.Π.Α της με αριθμ. 6192/29-04-2020 διακήρυξης, για ανάδειξη  οριστικού αναδόχου και κατακύρωσης αποτελέσματος.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 8960/11-06-2020 διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση του Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ευρώ με Φ.Π.Α. της με αριθμ. 8209/3-06-2020 διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου  «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών» αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως περιοχής Αγ. Μαρίνας – Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου»
Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχο
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο
: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση έφεσης ενώπιον του Moνομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά της αριθ’29/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, που δίκασε τη διαφορά στο πρώτο βαθμό μεταξύ των διαδίκων Αργυρής Μανωλίτση κατά Δήμου Λευκάδας.        
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της αριθ’15/2020  διαταγή πληρωμής με το αριθ’19/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό  το οποίο εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας  που δίκασε την από 15-6-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΥΙΟΙ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΟΕ εναντίον του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για το έργο: «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση O.E.για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για το έργο: «Για την εκτέλεση της επέκτασης δικτύου ΔΕΗ με τίτλο: «Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας»
Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ