Συνεδριάζει την Τρίτη 6 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 6-10-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄ αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282/ 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 
ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 29-09-2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσία περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (σχετ. η Αρ.Πρωτ.:16147/16-09-2020 διακήρυξη).
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών του συμμετεχόντων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας και των νομικών του προσώπων για δύο έτη με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 947.064,630€ με Φ.Π.Α. (σχετ. με αριθμ.12554/27-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC00007107975) διακήρυξης.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης ασφάλισης οχημάτων μηχανημάτων έργου και εργαλείων πρασίνου Δ. Λευκάδας για τα έτη 2021 και 2022  των οχημάτων και μηχανημάτων Δ. Λευκάδας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. σχετικά με την επιστροφή  του υπ΄αριθμ. ΚΗΙ 2511 επιβατικού οχήματος (σχετική η π΄αριθμ.36/20 απόφ. ΔΕΠΟΚΑΛ), το οποίο είχε παραχωρήσει ο Δήμος Λευκάδας στην ΔΕΠΟΚΑΛ με την υπ΄αριθμ. 305/12 απόφαση Δ.Σ.
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας, κατά της από 28/02/2020 αγωγής με αριθμό 53/2020 της Ναυτικής Εταιρείας με την επωνυμία  «ΚΑΛΑΜΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας με  τη διαδικασία κατάθεσης προτάσεων εντός των εκατό ημερών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δημήτριος Μασούρας, Δικηγόροι του Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νομιμοποίηση αφενός της από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 13/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’49/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά:1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου 2) του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ.Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7)της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη,  αφετέρου  χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη δικάσιμο της 13ης -10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και νομιμοποίηση αφενός της από 10-6-2019 και αριθμό κατάθεσης 12/2019 έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά της αριθ’48/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας και κατά: 1) της Ολυμπίας χήρας Φίλιππου Σταματέλου, 2) του Ευάγγελου Σταματέλου 3)της Αγγελικής Σταματέλου, 4) του Σπυρίδωνα Σταματέλου, 5) της Μαρίας συζ. Ανδρέα Αρβανίτη 6) της Ελένης χας Αθανασίου Παυλίδη, 7) της Κλεονίκης χας Μιλτιάδη Σταματέλου, 8) του Θεόδωρου Σταματέλου του Μιλτιάδη,  αφετέρου  Χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας για ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κατά τη δικάσιμο της 13ης-10-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση αυτού
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για ανάθεση σε δικηγόρο   Αθηνών κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού της υπόθεσης Ανδρέα  Παπαρηγόπουλο σε σχέση με την υπόθεση  ΕΝΕΡΓΑ –ΗΕLLΑS POWΕR1) για παράσταση Πολιτικής Αγωγής  του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Αρείου Πάγου (Ποινικό Τμήμα) στις 11/11/2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ