Συνεδριάζει την Τρίτη 29 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 29-10-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:            

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών Γηπέδου Σφακιωτών», αναδόχου Ηλία Περδικάρη.
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου                                                                     

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ, ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015,  αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση 6ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Κ/Ξ «Ιωάννης Ν. Γέροντας- Πορφύρης Κατασκευαστική-Ενεργειακή & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/μενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση των εκθέσεων  εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού».
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 892/7-8-2019 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση οδοιπορικών εξόδων  και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης  του από 16-10-2019 πρακτικού επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας έτους 2019  (αρ. διακ. 16994/21-08-2019) και κατακύρωση αποτελέσματος.
Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε για  χορήγηση εντολής  στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας κατά της κλήσης για επαναφορά υπόθεσης προς συζήτηση της Αργυρής Μανωλίτση  που στρέφεται εναντίον του Δήμου Λευκάδας με την νέα διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  κατάθεσης των προτάσεων
Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε για  χορήγηση εντολής  στη δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας κατά τη συνεδρίαση της 8ης-11-2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο και υποστήριξη της αίτησης του Δήμου Λευκάδας για αντικατάσταση πραγματογνώμονα και κατά του Ιωάννη Γλένη και Βασιλικής Βερελή.
Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για άσκηση ή μη, εφέσεων κατά αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά ασκηθεισών προσφυγών του Δήμου Λευκάδας που αφορούσαν σε προσβολή της επιβολής προστίμων του Λιμενάρχη Λευκάδας.
Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της αριθ’119/2019 τελεσίδικης απόφασης του Εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση O.E. για άσκηση  ή μη έφεσης κατά της αριθ’ 379/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Εισηγήτρια:  Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή εντολής περί εκπροσώπησης και υπεράσπισης του Δημητρίου Βραχνούλα, υπαλλήλου του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λευκάδας στην δικάσιμο της 24ης  .10.2018  για τις περιγραφόμενες  στο με αριθμό 446/2017 κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας αξιόποινες πράξεις
Εισηγήτρια:  Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 149/27.9.2019 αγωγής του Παναγιώτη Σοφού του Γεωργίου και της Γεωργίας, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου.
Εισηγήτρια:  Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της με αριθμό κατάθεσης 150/27.9.2019 αγωγής του Παναγιώτη Σοφού του Γεωργίου και της Γεωργίας, εκτός των άλλων, κατά του Δήμου Λευκάδας απευθυνόμενης προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας, η οποία δικάζεται με τη νέα διαδικασία του Κ.Πολ.Δ. και απαιτείται κατάθεση φακέλου ενός 100 ημερών από την κατάθεση της και δεν προβλέπεται σε αυτό το στάδιο ημερομηνία δικασίμου
Εισηγήτρια:  Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου   

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.                                         

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ