Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στην πρώτη συνάντηση του έργου εδαφικής συνεργασίας RE.CO.RD

Έναρξη του έργου εδαφικής συνεργασίας RE.CO.RD
Νέες λύσεις ανακύκλωσης για τη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές

Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Οτράντο η πρώτη συνάντηση για την έναρξη του έργου διασυνοριακής συνεργασίας RE.CO.RD «Στρατηγικές για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές, προσανατολισμένης στην Έρευνα, στην Ανάπτυξη και στην Καινοτομία/ REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation». Η συνάντηση θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Basiliani CDSHotels στο Οτράντο.

Επικεφαλής του έργου είναι ο Δήμος του Otranto. Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν επίσης από την Ιταλία το Πανεπιστήμιο του Σαλέντο και ο Δήμος Santa Cesarea Terme, ενώ από την Ελλάδα εταίροι είναι ο Δήμος Λευκάδας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

Το έργο RE.CO.RD, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση» του προγράμματος INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 887.187,45 ευρώ, στοχεύει στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις τουριστικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές. Συγκεκριμένα το έργο αποσκοπεί στη διαχείριση και μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης στις παράκτιες περιοχές δίνοντας έμφαση στην ενεργό συμμετοχή του πληθυσμού και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών για την ανακύκλωση πλαστικών υλικών.

Το έργο θα συμβάλει με ήπιο τρόπο στην εισαγωγή βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών και διαδικασιών διαχείρισης πλαστικών αποβλήτων, καθώς και στην προώθηση ενός αειφόρου μοντέλου αξιοποίησης των ακτών μέσα από κοινές στρατηγικές βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, οι οποίες θα καταστήσουν τις περιοχές κολύμβησης ένα προστατευόμενο περιβάλλον διασφαλίζοντας την προάσπιση και την ανάδειξη των παράκτιων οικοσυστημάτων.

Οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δύο πειραματικών πρωτοτύπων για τη συλλογή, τη ζύγιση στερεών αποβλήτων και την ανακύκλωση πλαστικών υλικών, καθώς και στην υλοποίηση 6 δράσεων επιδεικτικού χαρακτήρα για την εφαρμογή πρότυπων δοκιμών οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένες παραλίες. Επιπλέον, η ενεργός συμμετοχή του πληθυσμού στις δραστηριότητες του έργου θα συμβάλει στην ενίσχυση της  ευαισθητοποίησης του κοινού και στην αποτελεσματική πληροφόρηση σχετικά με θέματα βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Περιφέρεια Απουλίας – Κοινή Γραμματεία
Carmela Sfregola +39 3493916007 c.sfregola@regione.puglia.it. press@greece-italy.eu
www.Greece-Italy.EU

Το πρόγραμμα INTERREG VA Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 123.176.896 ευρώ είναι ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα δύο κράτη μέλη κατά 15% μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να καθορίσει μια αναπτυξιακή στρατηγική μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας, η οποία θα οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των εμπλεκόμενων περιφερειών.