Ανακοίνωση για την καταβολή μισθώματος δημοτικών βοσκότοπων από το Δήμο Λευκάδας

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι  του Δήμου Λευκάδας στους οποίους κατανεμήθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιλέξιμοι δημοτικοί βοσκότοποι για το έτος 2017 να προσέλθουν στο Δήμο Λευκάδας στο γραφείο Αγροτικής Παραγωγής  για να παραλάβουν το υπόδειγμα πληρωμής του αντίστοιχου μισθώματος το οποίο πρέπει να καταβάλλουν έως 31/12/2017 .

Μη τήρηση των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής βοσκήσιμων  γαιών για το 2018.

Πληροφορίες: Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, τηλ.:2645360582.