Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 26 Μαΐου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 26-05-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13.05.2021 (ΦΕΚ 1944/13.05.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1οΑπόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του  Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσής του, οικ. έτους 2021.
Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Προεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για μείωση τελών κοινοχρήστων  χώρων για το  έτος 2021 λόγω της πανδημίας COVID  2019
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ της με αριθμ.254/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και ορισμός ημερομηνίας διενέργειας »
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης παροχής υπηρεσίας «ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ  ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ  ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ  ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ   ΟΔΩΝ   ΚΑΙ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ – ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ  – ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ – ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού  49.104,00€ με Φ.Π.Α. με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού»
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018)
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ή μη πρακτικού επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 8οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ01 με τίτλο «Υποδομές ύδρευσης» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 9οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 10οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ03 με τίτλο «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων» στον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 11οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε. 

ΘΕΜΑ 12οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στον Άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 13οΑπόφαση Ο.Ε. έγκρισης φακέλου για την πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 14οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ10 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 15οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ09 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση το προγράμματος» στον Άξονα προτεραιότητας Πολιτική Προστασία του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΥΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 17οΑπόφαση Ο.Ε.  για υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» στον Άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ  ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ  –  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΥΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

ΘΕΜΑ 18οΑπόφαση Ο.Ε.  για προτεραιοποίηση των έργων στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ