Συνεδριάζει την Πέμπτη 6 Μαίου η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Πέμπτη 06-05-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.03.20), την υπ΄ αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380/23.04.2021 (ΦΕΚ 1682/24-04-2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1οΑπόφαση Ο.Ε.  για  μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ.: Α316/2017, Α315/2017, Α317/2017, Α318/2017, Α319/2017, A321/2017, A320/2017, A324/2017, A227/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ  2οΑπόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. Α422/2018, A423/2018, A424/2018, 425/2018, A426/2018, Α427/2018, Α428/2018, Α429/2018, A430/2018, A433/2018, A440/2018, A441/2018, A442/2018, A443/2018, A444/2018, A445/2018, A446/2018, A447/2018, A449/2018, A450/2018, A451/2018, A452/2018, A453/2018, A454/2018 απoφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ.: A438/2018,  A432/2018,  A431/2018, A251/2018 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 4οΑπόφαση Ο.Ε. περί 1ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Λευκάδας, για την πράξη «βελτιωση ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Νικόλαος Βικέντιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  ορισμό  ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς για την ΟΜΑΔΑ Β : Υδρόμετρα του ανοικτού διαγωνισμού ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 20302/10-11-2020/ΑΔΑΜ:20PROC007623984.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη)   προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3  προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3    προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24%»  της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης, σχετικό με την αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  7ο : Απόφαση Ο.Ε. για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο : Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση παροχής υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» συνολικού προϋπολογισμού 39.680,00€ με Φ.Π.Α. με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  9ο : Απόφαση Ο.Ε.  περί έγκρισης του από 27-04-2021 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 53.270,40 € με Φ.Π.Α 24%, που διεξάγεται με τους όρους της με αριθμ. 16832/13-04-23021/ΑΔΑΜ: 21PROC008474973 διακήρυξης»
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  10οΑπόφαση Ο.Ε.  για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 40.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο : Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ»  προϋπολογισμού 10.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ», προϋπολογισμού 74.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού  32.000,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  16ο:   Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου « ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΙΚΙΑΝΑΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ», προϋπολογισμού 51.600,00 €.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος  

ΘΕΜΑ  17ο:   Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης του έργου και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘’ΜΑΓΕΜΕΝΟΥ’’ ΝΙΚΙΑΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ» προϋπολογισμού  7.470,53 ευρώ με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  18ο:   Απόφαση Ο.Ε. για   την έγκριση του  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΖΑΜΠΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΑΜΠΕΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΑLΡΗΑDΕLΤΑ  CΟNSTRUCTIΟNS  ATE.
Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ  19οΑπόφαση Ο.Ε.  για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: ΕΥΓΕΝΙΟΥ  ΠΑΠΠΑ Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 58.000,00 € .  
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού  25.000,00 €.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος  

ΘΕΜΑ  22ο:   Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και ορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 40.000,00 €.
Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ