ΔΕΠΟΚΑΛ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εξωτερικού συνεργάτη Ιατρού-Παιδιάτρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) Σύμβασης Εξωτερικού Συνεργάτη Ιατρού – Παιδιάτρου στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης εξωτερικού συνεργάτη για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων-βρεφών στους Σταθμούς της ΔΕΠΟΚΑΛ έως 31/08/2022.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λευκάδας ΔΕΠΟΚΑΛ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη, σε έναν (1) Ιατρό Παιδίατρο για την ιατρική παρακολούθηση των νηπίων βρεφών.

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 31/07/2022, με δυνατότητα εκ νέου, χωρίς διακοπή, ανανέωσης της σύμβασης, εφόσον η πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», παραταθεί.

Ο προϋπολογισμός του έργου για την ανωτέρω σύμβαση εξωτερικού συνεργάτη της ειδικότητας, ανέρχεται στο ποσό των 3.375,00€ μικτά το έτος.

Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά ανά μήνα ή ανά τρίμηνο, μετά από πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης και της αξίας του παραχθέντος έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής Έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσοι/ες υποψήφιοι/ες διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

ΙΑΤΡΟΣ

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής, Σχολών Αλλοδαπής
 2. Ειδίκευση στην Παιδιατρική
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Πιστοποιητικό εγγραφής στον Ιατρικό Σύλλογο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΕΠΟΚΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, Τ.Κ. 31100.

Υπόψη: κα ΑΓΓΕΛΟΥ ΟΛΓΑ, τηλ. 2645360517.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτημάτων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται έως την 22/03/2021.

Ειδικότερα πρέπει να υποβληθεί ενιαίος σφραγισμένος φάκελος συμμετοχής ο  οποίος θα φέρει την ένδειξη «Αίτηση συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ…. » και ο οποίος υποχρεωτικά θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 4. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Βιογραφικό Σημείωμα
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 8. Πιστοποιητικό ειδίκευσης στην Παιδιατρική

Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, βάση του κάτωθι πίνακα μοριοδότησης.

Βαθμολόγηση Τυπικών και Ειδικών Προσόντων Κριτήρια Βαθμολόγησης Μόρια
Βαθμός τίτλου σπουδών Βασικός Τίτλος Σπουδών 25 μόρια Χ το βαθμό του πτυχίου
Προϋπηρεσία συναφής με την αντίστοιχη ειδικότητα Συναφής Προϋπηρεσία έως 60 μήνες 7 μόρια ανά μήνα
Άλλα κριτήρια Ανήλικα Τέκνα 2 μόρια ανά τέκνο


Για την βαθμολόγηση του βασικού τίτλου σπουδών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία.

Για την απόδειξη της συναφούς εμπειρίας απαιτείται:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.

Επιπλέον για:

– Τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει: α) το είδος της εμπειρίας και β) η χρονική διάρκεια αυτής.

– Τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει: α) το είδος της εμπειρίας και β) η χρονική διάρκεια αυτής

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά σειρά μοριοδότησης θα αναρτηθεί στην έδρα του φορέα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λευκάδας.

Κατάθεση ενστάσεων είναι δυνατή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λευκάδας, με αιτιολογημένη επιστολή. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης θα επανεξετάσει τα δικαιολογητικά του υποψήφιου.

Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ Δήμου Λευκάδας
Ρόκκος Στυλιανός