Συνεδριάζει την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 5-2-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992/22.01.2021 (ΦΕΚ 186/23.01.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ. για την τοποθέτηση πλωτών εξέδρων σε θαλάσσιες περιοχές του Δήμου Λευκάδας, εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα.
Εισηγητής: Δημήτριος Βραχνούλας, Πρ/μενος Τμ. Τεχν. Έργων, Δ/νσης Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 2ο:  Γνωμοδότηση Ε.Π.Ζ, επί των κατωτέρω υποβληθέντων ενστάσεων επί της ανάρτησης του υπό επανέγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου των οικισμών Λυγιάς – Καρυωτών (Σπασμένη Βρύση), Δ. Λευκάδας:

1. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8803/09-05-2019 και 8926/10-05-2019 (ΑΡΙΘ.1, 3):
ΘΕΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

2. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9257/15-05-2019 (ΑΡΙΘ.4):
ΓΟΥΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

3. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9769/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.7):
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ, ΜΑΡΙΑ

4. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 9770/23-05-2019 (ΑΡΙΘ.8):
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

5. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10120/28-05-2019, 10121/28-05-2019 και 10122/28-05-2019 (ΑΡΙΘ.13, 14, 15):
ΓΟΥΡΖΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΓΟΥΡΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΓΟΥΡΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

6. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10234/29-05-2019 (ΑΡΙΘ.22) & 25879/20-12-2019 (ΑΡΙΘ.116):
ΚΟΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

7. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10454/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.31):ΣΙΝΕΛΣΤΣΙΚΟΒΑ ΛΑΡΙΣΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙ

7. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10458/30-05-2019 (ΑΡΙΘ.32):ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

9. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10544/31-05-2019, 10545/31-05-2019 και 10546/31-05-2019 (ΑΡΙΘ.43, 44, 45):
ΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΚΩΝ-ΝΟΥ, ΚΑΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

10. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10548/31-05-2019 και 10550/31-05-2019(ΑΡΙΘ.46, 48) :
ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΛΑΖΑΡΗ ΘΩΜΑΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.
Αικατερίνη Κηρολίβανου, Αρχ. Μηχανικός, Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.
ΛΥΓΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ